Scroll to top

Tax disclosures en IFRS – deel I

Frank Imming en Patrick van Gerven

De vakantieperiode is weer voorbij; we zijn op weg naar de afsluitingen van de laatste twee kwartalen van het jaar. De verplichte toelichting op de publicatiecijfers is daarbij een belangrijk element. Welke toelichtingen vallen op als we kijken naar IFRS? En hoe ga je hier goed mee om?

De toelichtingen helpen om de gebruikers van het financiële verslag op een heldere wijze informatie te geven, zodat zij de gerapporteerde cijfers op de juiste manier interpreteren.

Het belang van een goede toelichting geldt zeker in een complex gebied als de rapportage van corporate income tax. In dit en een aantal komende blogs besteden we aandacht aan een aantal specifieke vereisten rondom IFRS-gerelateerde tax-disclosures, zoals beschreven in IAS 12. We trappen af met fiscale verliezen en tijdelijke verschillen.

Fiscale verliezen

Veel ondernemingen hebben verliezen gestald, die beschikbaar zijn voor verrekening tegen toekomstige winsten. Afhankelijk van de verwachtingen zijn deze verliezen al dan niet gewaardeerd in de vorm van een latente belastingvordering.

Om de toelichtingen over fiscale verliezen goed te kunnen opnemen, heb je onder andere inzicht nodig in:

  • Stand van de beschikbare fiscale verliezen per vennootschap
  • Lokale wetgeving rondom verliezen, bijvoorbeeld inzake verdamping of beperkte verrekenbaarheid
  • Mate van waardering van de fiscale verliezen in de balans
  • Gegevens over de reden voor het al dan niet waarderen van de fiscale verliezen
  • Mutaties in de stand van de fiscale verliezen, onder andere als gevolg van gebruik, dotatie, correcties na indienen van de aangifte – de zogenaamde ’return to accrual’ -, verdamping en wetswijzigingen
Tijdelijke verschillen

Belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de boekhoudkundige en de fiscale balans leiden doorgaans tot in toekomstige verslagjaren verschuldigde of verrekenbare belastingen. In de jaarrekening moet elk type tijdelijk verschil apart toegelicht worden. Dit doe je bijvoorbeeld door het mutatieschema van de latenties per onderliggend tijdelijk verschil te presenteren. Deze toelichting vraagt om een gedetailleerde analyse van deze posten.

Ook de afloop van tijdelijke verschillen in toekomstige jaren wordt meer en meer belangrijk, vooral door de trend in wetswijzigingen in Europa. Steeds meer landen introduceren een geleidelijke aanpassing van het belastingtarief. Zo veranderen de komende jaren met kleine stappen de tarieven in de UK, België en Frankrijk. Juist daarom is het van belang om inzicht te krijgen in het verloop van de tijdelijke verschillen in de volgende verslagjaren. Zo kun je de latentie op de balans tegen het juiste tarief presenteren en toelichten.

Voorkom verrassingen!

Het opstellen van een juiste en volledige toelichting op de cijfers is een belangrijk onderdeel van het financiële verslag dat niet moet worden onderschat. Het vraagt om behoorlijk veel inzicht en een gedegen analyse van de onderliggende informatie.

Doorgaans kost het dan ook veel tijd om de relevante informatie goed uit de organisatie te krijgen. Benut de komende maanden goed en begin tijdig met het verzamelen van de informatie. Nu goed voorbereiden voorkomt dat je tijdens de jaarafsluiting voor verrassingen komt te staan!