Scroll to top

De nieuwe leasestandaard & tax

Peter van Tiggele

Op 1 januari 2019 treden de nieuwe verslaggevingsregels voor lease accounting in werking. Deze nieuwe regelgeving is vastgelegd in IFRS 16 en in ASC842 voor US GAAP. Deze nieuwe standaarden schrijven voor dat alle leases van vastgoed en bedrijfsmiddelen op de balans moeten worden verantwoord. Wat betekent dit voor jou als fiscalist?

De nieuwe regelgeving is ingesteld door de International Accounting Standards Board (IASB) en de Financial Accounting Standards Board (FASB), zodat er een meer realistisch beeld van de organisatie wordt weergegeven. 1 januari 2019 komt in een rap tempo dichterbij en veel bedrijven hebben inmiddels projectgroepen in het leven geroepen zodat zij aan deze norm kunnen voldoen. De implementatie van deze nieuwe verslaggevingsregels kost namelijk veel tijd, geld, energie en kan complex zijn.

In de praktijk zien we vaak dat de focus van de implementatie vooral ligt op de finance-afdeling. Er zijn echter zeker ook een aantal tax accounting-aspecten die voorbereid moeten worden.

Opzetten (latente) belasting-posities bij conversie

De nieuwe standaard heeft tot gevolg dat alle leasecontracten vanaf 1 januari 2019 op de balans worden verantwoord. Hierbij worden de verplichting tot het betalen van huur (Lease Liability) en het bezit van het recht om het bedrijfsmiddel te gebruiken “Right of Use” periodiek berekend en gerapporteerd. Op het conversie-moment zal er veelal een vermogensprong worden verantwoord, omdat de nieuwe “Right of Use”-rubriek (hierna RoU) niet gelijk zal zijn aan de Lease liability. Op deze vermogensprong zal een latente belasting danwel een acute belastingpositie opgezet moeten worden. Dit hangt af van de fiscale behandeling per land. Heb jij de vermogenssprong en de daarbij (latente) belasting-impact op het conversie-moment per land al in kaart gebracht?

Vaststellen fiscale behandeling lease per land

Vanaf 2019 worden alle nieuwe leasecontracten onder IFRS en US GAAP op de balans verantwoord, met uitzondering van de leases met geringe waarde en leases met een looptijd korter dan 1 jaar. De meeste belastingautoriteiten staan alleen aftrek toe op basis van de factuur van de leasetermijn. Hierdoor ontstaat er aan het begin van de lease een latente belastingpositie, zowel op de RoU-rubriek als op de Lease liability. Als fiscaal RoU-assets of lease liabilities wel (gedeeltelijk) gevolgd kunnen worden, denk dan ook aan het toekomstig verloop van deze attributes. Hoe kunnen deze gevolgd worden zodat de juiste fiscale behandeling wordt verantwoord? Bij voorkeur leg je dit vast in de lease accounting-software.

Conversie-uitdagingen

Op het moment dat de nieuwe standaarden worden geïmplementeerd zullen verschillende balansposten opnieuw gerubriceerd moeten worden naar de RoU-rubriek danwel naar de lease liabilities. De lease-assets die op dit moment gerapporteerd worden in de rubrieken “Property, Plant and Equipment” en “Investment property” zullen onder de nieuwe standaard opnieuw gerubriceerd moeten worden naar de RoU-rubriek. Denk echter ook aan balansposten zoals Intangibles, Step-Rent, Onerous contracts, Asset Retirement Obligations en Purchase Price Allocation. Deze balansposten kunnen ook samenhangen met leases en moeten daardoor opnieuw gerubriceerd worden. Vergeet ook hier de fiscale behandeling niet, en hoe deze elementen gevolgd kunnen worden!

Financiële ratio’s

De nieuwe leasestandaard heeft grote impact op de financiële ratio’s en prestatiecijfers, zoals solvabiliteit, EBIT, EPS, ROE en Operationele kasstromen. Balansen nemen toe door hogere RoU-assets en hogere schulden “Lease Liability”. Winst- en verliesrekeningen wijzigen omdat de presentatie van de kosten wijzigt door een hogere EBITDA, meer afschrijvingen en rentelasten. Deze wijzigingen hebben mogelijk ook invloed op credit ratings en bankconvenanten. In enkele gevallen kan dit gevolgen hebben voor de niet-aftrekbare interest onder de 30% EBITDA-regel. Daarnaast zullen organisaties ‘lease versus koop’-beslissingen opnieuw tegen het licht gaan houden.

Lift mee met finance….

De implementatie van de leasestandaard kost de hele organisatie tijd, energie en geld. Onderschat echter de implicaties voor tax accounting niet en begin op tijd. Veel organisaties hebben inmiddels lease accounting-software aangeschaft. Probeer vanuit het perspectief van tax accounting hierbij aan te haken. Het is mooi als je tijdens de implementatie al tax waarden kunt meenemen, zodat de commerciële en fiscale verschillen op een eenvoudige wijze bijgehouden kunnen worden. Dat maakt in januari het hele proces soepeler voor alle betrokkenen.